Zdalne posiedzenie zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) wprowadzono do Kodeksu spółek handlowych zdalne posiedzenie zgromadzenia wspólników. Jest to rozwiązanie mające ułatwić spółkom kapitałowym (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółce akcyjnej) odbywanie posiedzeń zgromadzenia wspólników za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jest to szczególnie ważne, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że zbliża się termin na przeprowadzenie corocznego zgromadzenia wspólników.

Czytaj więcej