Zapewniamy rzetelną pomoc prawną w podejmowaniu trudnych decyzji.

+48 693 755 503

ul. Św. Leonarda 15/3

25-311 Kielce

Blog

Umowa o zachowaniu poufności (NDA) czy klauzula poufności?

Umowa o zachowaniu poufności (NDA) jest mechanizmem mającym na celu zabezpieczenie przedsiębiorcy przed ujawnieniem informacji, które stanowią dla niego wartość gospodarczą. Umowa może dotyczyć w szczególności kwestii finansowych, sposobu działania przedsiębiorstwa, pomysłów biznesowych, stosowanych rozwiązań, technologii, know-how, projektów organizacyjnych, biznes planu, wyników badań rynkowych, informacji na temat klientów, dostawców, produktów, zasad ustalania cen, sposobów prowadzenia przedsiębiorstwa przez stronę ujawniającą, itd. W razie potrzeby strony mogą rozszerzyć definicję poufności w umowie NDA, obejmując jej zakresem także takie informacje, które nie spełniają jednej z wyżej wymienionych przesłanek. NDA zabezpiecza zatem informacje, z których przedsiębiorca korzysta, aby wypracowywać przewagę konkurencyjną wobec innych podmiotów działających na rynku.

Czytaj więcej

Podejmowanie uchwał w sposób zdalny lub w trybie pisemnym w spółkach kapitałowych.

Członkowie organów korporacyjnych mogą brać zdalny udział w posiedzeniach spółek kapitałowych (w tym także wykonywać prawo głosu nad podejmowanymi w jego toku uchwałami) z każdego miejsca, w którym się aktualnie znajdują, jeśli tylko połączą się w tym samym czasie z pozostałymi uczestnikami posiedzenia przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Mogą również skorzystać z innych form podejmowania uchwał, które nie zmuszają ich do osobistego udziału w posiedzeniu. Należy jednak spełnić kilka warunków, tak by podejmowane w ten sposób decyzje były ważne i skuteczne.

Czytaj więcej

Zdalne posiedzenie zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) wprowadzono do Kodeksu spółek handlowych zdalne posiedzenie zgromadzenia wspólników. Jest to rozwiązanie mające ułatwić spółkom kapitałowym (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółce akcyjnej) odbywanie posiedzeń zgromadzenia wspólników za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jest to szczególnie ważne, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że zbliża się termin na przeprowadzenie corocznego zgromadzenia wspólników.

Czytaj więcej